Spoločnosť IBDcentrum s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Cintorínska 3/b, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 99466/B, IČO: 47 816 821 (ďalej len „IBDcentrum“ alebo „spoločnosť“).

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.assiduo.sk (ďalej len „internetová stránka“) je spoločnosť IBDcentrum. Obsah tejto stránky je chránený autorským právom spoločnosti IBDcentrum. Výlučným nositeľom majetkových autorských práv k internetovej stránke a jej obsahu je spoločnosť.

Informácie na tejto stránke sú poskytované iba pre všeobecné informačné účely a nezakladajú právne ani akékoľvek iné poradenstvo. Na túto stránku možno odkazovať, resp. poskytnúť link iba pre všeobecné informačné účely a získania potrebných informácií o spoločnosti a gastroenterologickom centre ASSIDUO, ktoré prevádzkuje spoločnosť. IBDcentrum si vyhradzuje právo kedykoľvek vyžiadať odstránenie akéhokoľvek odkazu alebo linku na túto stránku.

Spoločnosť IBDcentrum vynaložila všetko úsilie, aby zabezpečila správnosť a korektnosť informácií na tejto internetovej stránke a odkazoch tu uvedených. Napriek tomu, s ohľadom na charakter tohto média a riziko porušenia dát, IBDcentrum nepreberá žiadnu zodpovednosť za použitie alebo spoľahnutie sa na informácie a odkazy uvedené na tejto stránke, rovnako ani za funkčnosť internetovej stránky.

Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky spoločnosti IBDcentrum alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky, jej obsahu alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazuje.

Spoločnosť IBDcentrum nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prípadné škody spôsobené používaním internetovej stránky. Spoločnosť tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto internetová stránka.