v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov (č.18/2018 Zb.) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Pacient, klient alebo jeho zákonný zástupca má nasledujúce práva na základe ktorých môže požadovať:

Právo na prístup

Informácie o tom, ako sú spracovávané osobné údaje, vrátane informácií o tom:

  • prečo spracovávame vaše osobné údaje,
  • aké kategórie osobných údajov spracovávame,
  • s kým vaše osobné údaje zdieľame,
  • ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty,
  • odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás).

Pri spracúvaní nepoužívame automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie).

Osobné údaje neposkytujeme do tretích krajín.

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v Oznámení o spracúvaní osobných údajov.

Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.

Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

Právo byť zabudnutý. Právo na vymazanie

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.  

Právo na obmedzenie spracovania

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné. Obmedzenie spracovania je aj vtedy, pokiaľ nie je naplnená lehota archivácie v rámci registratúrneho plánu.  V niektorých prípadoch a na základe posúdenia, osobné údaje môžeme vymazať.

Odvolanie súhlasu

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný a je jednoznačným prejavom vôle a je vydaný za konkrétnym účelom. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. V prípadoch uvedených v zákone č. 576/2004 Z. z. sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje a nie je možne ho odvolať.

Mlčanlivosť

Zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania. Tejto povinnosti ho môže zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov.

 

Ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov gdpr@assiduo.sk

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.

Kontaktné údaje na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Sekretariát úradu: +421 /2/ 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Internetová stránka: www.dataprotection.gov.sk

Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.