v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov (č.18/2018 Zb.) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Zásady spracovania osobných údajov sa vzťahujú na ich spracovanie spoločnosťami:

IBD Centrum s. r. o., IBDPlus, IBD PLUS s. r. o. a APOTEKA a. s.

Adresa: Cintorínska 3/b, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: gdpr@assiduo.sk

 

Účel spracovania osobných údajov

  1. zápis a aktualizácia zdravotných informácií na základe vyšetrenia;
  2. ukladanie zdravotných údajov do centrálneho úložiska elektronického zdravotníctva;
  3. online objednania klientov na vyšetrenie, pokiaľ sú zadané osobné údaje cez online registračný formulár;
  4. dočasne, použitím online kontaktného formulára;
  5. výsledky z laboratórnych vyšetrení;
  6. vykázanie zdravotných výkonov do príslušnej zdravotnej poisťovne pacienta, ktoré vznikli počas vyšetrenia;
  7. požadované štatistické výstupy;
  8. výdaj predpísaných humánnych liekov;
  9. uzatvorené zmluvné vzťahy s klientmi;
  10. monitorovanie interných a externých priestorov za účelom ochrany majetku

 

Dotknuté osoby: klienti, pacienti, zákonný zástupca pacienta (dieťa do 16 rokov vrátane), splnomocnenec pacienta

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov;

Zákon 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov; Vyhláška MZ SR 158/2010 Z. z. o náležitostiach knihy omamných a psychotropných látok;

Zákon č. 138/1998 Z. z. o omamných a psychotropných látkach v znení neskorších predpisov;

Zákon 153/2013 Z. z. o národnom informačnom systéme v znení neskorších predpisov;

Zákon 305/2013 Z. z. o e-Governmente;

Zákon 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení 95/2002 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov;

Aktuálne metodické usmernenia, vyhlášky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Národného centra zdravotníckych informácií.

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

 

Rozsah osobných údajov

meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, pohlavie, rodné číslo, osobné identifikačné číslo poistenca, kód a názov zdravotnej poisťovne, číselný kód a názov obce, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, mailová adresa, adresa prechodného pobytu; meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, mailový kontakt zákonného zástupcu, príbuzného alebo inej osoby ktorú uvedie pacient ako kontaktnú osobu;

kamerový záznam fyzických osôb – tvár alebo celá postava obrazovej informácie správania sa zaznamenaných osôb

 

Doba uchovávania osobných údajov

Archivácia osobných údajov dotknutej osoby sa realizuje v súlade so Smernicou pre registratúrny plán a poriadok v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Po uplynutí zákonnej lehoty sú údaje určené na likvidáciu a skartáciu.

 

V súlade s legislatívnymi povinnosťami sa osobné údaje poskytujú

Zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Národné centrum zdravotníckych informácií, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstvo zdravotníctva SR. V prípade kontroly Dozornému úradu Úrad na ochranu osobných údajov alebo orgánom štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru.

Osobné údaje sa nezverejňujú

Prenos do tretých krajín alebo medzinárodných organizácií nie je.

 

Ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov gdpr@assiduo.sk

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.

Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.