Podmienky ochrany osobných údajov

OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov (č.18/2018 Zb.) 

Názov prevádzkovateľa

IBDcentrum s. r. o.                                                IBD PLUS s. r. o.

Štatutárny orgán prevádzkovateľa

MUDr. Barbora Kadlečková                                 Margaréta Kačníková

Ulica a číslo

Cintorínska 3/b 

Obec a PSČ  

811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Zodpovedná osoba

Je prevádzkovateľom poverená, kontakt gdpr@assiduo.sk

 

Účel spracúvania osobných údajov

  1. Spracúvanie údajov o chorobách a liečbe s priradením výstupov k osobným údajom pacientov.
  2. Z poskytnutého vyšetrenia sa vybrané údaje centrálne ukladajú v súlade s požiadavkami jednotlivých služieb elektronického zdravotníctva (ezdravie).
  3. Spracúvanie údajov o výsledkoch z laboratórnych vyšetrení z rozsahu nevyhnutných osobných údajov.
  4. Odovzdanie zoznamu zdravotných výkonov, ktoré vznikli počas vyšetrenia zdravotnej poisťovni poistenca na základe úhrad verejného poistenia.
  5. Požadované štatistické výstupy a hlásenia.
  6. Pacienti na základe registrácie prostredníctvom elektronického registračného formulára (www.ogama.sk) a cez aktívne prihlasovacie meno a heslo vstupujú do osobnej zóny, ktorá obsahuje informácie o výsledkoch z laboratórnych vyšetrení.

Právny základ spracúvania osobných údajov 

Osobné údaje spracúvame v súlade s legislatívou:

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov; Zákon 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov; Zákon 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov; Zákon 153/2015 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme v znení neskorších predpisov;

V prípade elektronického registračného formulára dotknuté osoby dali svoj súhlas na spracovanie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb

pacienti, klienti, zákonný zástupca pacienta (dieťa do 16 rokov vrátane)

Opis osobitných kategórií osobných údajov

poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; vykonávanie verejného zdravotného poistenia poskytovateľom zdravotnej starostlivosti;  štatistický účel a účel archivácie;

na základe súhlasu;

Rozsah osobných údajov

meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, pohlavie, rodné číslo, osobné identifikačné číslo poistenca, číselný kód a názov obce, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, mailová adresa, meno a priezvisko zákonného zástupcu;

registračný formulár: rodné číslo, zdravotná poisťovňa, titul pred menom, krstné meno, titul za menom, telefón, E-mail, adresa, mesto, štát

Doba uchovávania

Súvisí s lehotou určenou v prípade archivácie jednotlivých záznamov. Presná lehota uloženia (archivácie) je v registratúrnom pláne.

V súlade  legislatívnymi povinnosťami sa osobné údaje poskytujú

Zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Národné centrum zdravotníckych informácií, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstvo zdravotníctva SR. V prípade kontroly Dozornému úradu (Úrad na ochranu osobných údajov).

Osobné údaje sa nezverejňujú.

Prenos do tretých krajín alebo medzinárodných organizácií nie je.

Prevádzkovateľ  eliminoval možné riziká  tým, že prijal  primerané technické a prevádzkové opatrenia, ktoré  pravidelne kontroluje a vyhodnocuje.

 

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB (pacient, zákonný zástupca)

v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov (č.18/2018 Zb.)

Práva

Pacient alebo jeho zákonný zástupca má nasledujúce práva na základe ktorých môže požadovať od prevádzkovateľa:

Právo na prístup

Informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

Ø prečo spracovávame vaše osobné údaje,

Ø aké kategórie osobných údajov spracovávame,

Ø s kým vaše osobné údaje zdieľame,

Ø ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty,

Ø aké máte práva,

Ø odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás).

Pri spracúvaní nepoužívame automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretích krajín.

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.

Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.

Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

Právo byť zabudnutý. Právo na vymazanie

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.  

Právo na obmedzenie spracovania

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

 

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia.

Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.

Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018